Ilustrační foto

Plánování a rozvoj cyklotras ve Středočeském kraji na období 2024-2030 je zásadním krokem k podpoře udržitelné dopravy a zlepšení kvality života obyvatel. Tento strategický dokument stanovuje hlavní priority a opatření pro rozvoj cyklistiky v regionu. Hlavním cílem je vytvoření propojené a bezpečné sítě cyklostezek a cyklotras, které usnadní cestování na kole do škol, zaměstnání a za volnočasovými aktivitami.

Stávající stav páteřních tras

Stávající síť páteřních tras je tvořena dálkovými páteřními trasami (DPT) a regionálními páteřními trasami (RPT). Dálkové páteřní trasy představují trasy s nadregionálním, často mezinárodním přesahem, které začínají a končí mimo Středočeský kraj. Vedení těchto tras bylo historicky navrženo zejména s cílem vybudovat turisticky atraktivní dálkové trasy. Kromě těchto tras prochází krajem dvě trasy Eurovelo – Eurovelo 4 a Eurovelo 7.

Mezi hlavní problémy DPT patří zejména vedení po frekventovaných komunikacích. S ohledem na význam těchto tras a jejich účel by všechny uvedené trasy měly vést po samostatných cyklostezkách, které budou zcela odloučeny od ostatního silničního provozu.

Obrázek
Koncepce cyklotras
Zdroj: kr-stredocesky.cz

Návrh kritérií pro budoucí rozvoj sítě páteřních tras

Aby byl rozvoj sítě páteřních tras do budoucna více koordinovaný a realizovaný tak, aby bylo zajištěno systematické pokrytí celého kraje, je nutné nastavit systémová kritéria, která musí jednotlivé páteřní trasy v regionu splňovat. Tato kritéria vychází z několika základních předpokladů:

  • Zajišťovat propojení hlavních spádových center v regionu a zajišťovat dostupnost spádových center ze zdrojových obcí v dominantních dojížďkových směrech.
  • Zajišťovat vnitro-regionální propojení hlavních regionálních center v regionu.
  • Zajišťovat dostupnost významných turistických destinací.
  • Zajišťovat napojení na síť páteřních tras sousedních regionů, a to jak Hlavního města Prahy, tak okolních krajů.

Popis navrhované sítě páteřních tras

Navrhovaná síť páteřních tras je členěna na tři úrovně tras dle jejich významu a priority. První úrovní jsou tzv. páteřní trasy národního významu. Tyto páteřní trasy zajišťují vzájemné propojení 21 sídel ORP na území Středočeského kraje, 6 dalších krajů s Prahou, často navazují na mezinárodní dálkové cyklotrasy a představují hlavní kostru páteřní sítě. Návaznou úrovní jsou tzv. páteřní trasy nadregionálního významu. Tyto trasy propojují hlavní rozvojová centra v kraji a zajišťují jejich napojení na páteřní trasy národního významu. Třetí úrovní jsou pak páteřní trasy regionálního významu, které zajišťují napojení významných spádových center na hlavní rozvojová centra v kraji a zajišťují propojení jednotlivých páteřních tras mezi sebou.

Nadregionální trasa NR21: Neratovice - Praha

Jedním z klíčových projektů je nadregionální trasa NR21, která propojuje Neratovice s Prahou. Tato trasa by měla vést přes Líbeznice a sloužit jako hlavní spojnice pro cyklisty dojíždějící do hlavního města.

Trasa NR21 je součástí širšího plánu na propojení Středočeského kraje s Prahou a dalšími významnými centry v regionu. Tento projekt je klíčový pro rozvoj cyklodopravy a podporu udržitelného cestování.

Plán rozvoje cyklotras na období 2024-2030

Pro období 2024-2030 je naplánována řada dalších projektů, které mají za cíl rozšířit a zkvalitnit síť cyklostezek ve Středočeském kraji. Mezi hlavní priority patří:

  • Budování nové infrastruktury pro cyklisty včetně cyklostezek a cyklotras.
  • Modernizace stávající infrastruktury a zajištění jejího bezpečného a efektivního provozu.
  • Podpora integrace cyklistické dopravy do systému veřejné dopravy.
  • Podpora rozvoje cykloturistiky a využití cyklostezek pro rekreační účely.

Celkově bude rozvoj cyklotras ve Středočeském kraji významným krokem k podpoře udržitelné mobility, zlepšení kvality života obyvatel a rozvoji cestovního ruchu v regionu. Koncepce ale zatím nezaručuje, že se plány uskuteční.

 

Zdroj: kr-stredocesky.cz

Autor: Daniel Česák dne

Ohodnoť počtem hvězdiček

Hodnocení: